“ยุติธรรม” ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

14 ก.ค. 2560 10:37 น. 1,088 ครั้ง

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมสัมมนาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรมให้กับประชาชน


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หนี้นอกระบบ : บริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่างไร?” และร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ถอดบทเรียนหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็น หารือแนวทางการปรับปรุง พัฒนารูปแบบกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในทุกมิติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จัดโดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมฯ (ศนธ.ยธ.) ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) กรมสอบสวนคดีพิเศษ และนักศึกษาหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (ROLD) โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทนภาคประชาชน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จากการดำเนินงานพบว่าประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สิน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขาดการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและการทำสัญญา เมื่อถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทันท่วงที จนเป็นเหตุให้ถูกบังคับคดีและยึดทรัพย์สิน โดยเฉพาะเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่ถูกนายทุนฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดินของตนเอง จากการทำสัญญาขายฝากและทำสัญญาที่เสียเปรียบอย่างอื่น ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆอาทิ ด้านกฎหมาย ได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๖๐ ด้านนโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ให้บูรณาการแก้ปัญหาแบบครบวงจร ทั้งในมิติด้านการช่วยเหลือแหล่งทุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เพื่อให้เข้าสู่ระบบพิโคไฟแนนซ์ ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยให้ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ประชาชนควรทราบ ทั้งเรื่องการทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาขายฝาก สัญญาจำนอง สัญญาเช่าซื้อ ในช่องทางที่หลากหลายและให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและต่างจังหวัด

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นระบบการบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิของผู้ด้อยโอกาสและการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

          ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากตัวแทนลูกหนี้นอกระบบประเภทแก๊งหมวกกันน๊อกและลูกหนี้เกษตรกรในต่างจังหวัด การเสนอแนวความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อาทิ นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพันเอกคฑาวุธ ขจรกิตติยุทธ ผู้แทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ จำนวนกว่า ๖๐ หน่วยงาน อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบังคับคดี สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และมูลนิธิชีวิตไท (Local Act) เป็นต้น

                                               **************************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด