กรมบังคับคดีร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 มิ.ย. 2560 15:38 น. 460 ครั้ง

วันนี้ (13 มิถุนายน 2560) เวลา 10.30 น. กรมบังคับคดีร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงนาม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และข้อมูลบุคคลล้มละลายของกรมบังคับคดี ที่เป็นข้อมูลสาธารณะเปิดเผยได้ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วถูกต้องมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม

          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ระบบที่กรมบังคับคดีร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนั้นสามารถอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปิดเผยได้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศนี้จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในการตรวจสอบ จัดกิจการทรัพย์สินและรวบรวมทรัพย์สินตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่กฎหมายล้มละลายกำหนดไว้ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อเหตุการณ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดระยะเวลาในการติดตามสืบค้นและรวบรวมทรัพย์สิน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย อันเป็นกระบวนการหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี

          นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องจักร สามารถตรวจสอบทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้โดยกรมบังคับคดีสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลสถานะ การแจ้ง ยึด อายัด เครื่องจักรผ่านระบบการเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในการตรวจสอบและรวบรวมทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลายได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด