รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี เน้นการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

12 มิ.ย. 2560 22:40 น. 576 ครั้ง

วันนี้ (12 มิถุนายน 2560) เวลา 11.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมบังคับคดี
โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ให้การต้อนรับ
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายและรับฟังปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ำการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามกรอบการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดังนี้
1. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกด้าน โดยเน้นความสำคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทั่วประเทศ
3. นำนวัตกรรม และสร้างวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ผู้บริหารต้องพัฒนากลไกกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ในการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยบูรณาการการดำเนินงานด้านบังคับคดี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์บริการ ONE STOP SERVICE ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ชมวีดิทัศน์การขายทอดตลาด ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ และเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด