รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเน้นย้ำการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล และการพัฒนาศักยภาพงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล

26 พ.ค. 2560 17:06 น. 792 ครั้ง


เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ได้เยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เร่งขับเคลื่อน

นโยบายการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมาย

ให้กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลัก

ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพด้านการพิสูจน์หลักฐาน

การเก็บวัตถุพยานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวน การวิเคราะห์วัตถุพยาน

ซึ่งจะต้องมีฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานสากล

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ

 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่

ภายในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

๑) ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ เพื่อเยี่ยมชมการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า

การตรวจพิสูจน์หารอยนิ้วมือแฝง ฝ่ามือแฝง ฝ่าเท้าแฝง

ตลอดจนการจัดเก็บฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ และตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

๒) ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

เพื่อเยี่ยมชมการตรวจพิสูจน์เขม่าปืน และวัตถุพยานต่าง ๆ

๓) ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี เพื่อเยี่ยมชมการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผม

การตรวจหาสารพิษ และการตรวจพิสูจน์สารระเบิด

๔) ห้องปฏิบัติการตรวจสารพันธุกรรมทางคดี เพื่อเยี่ยมชมการตรวจหาสารพันธุกรรมจากวัตถุพยาน

ในคดีอาญา การจัดเก็บสารพันธุกรรมของผู้ต้องขังทั่วประเทศ

และการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อให้สัญชาติแก่บุคคลที่อยู่ชายขอบของประเทศไทย เป็นต้น

 

********************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด