อธิบดีกรมบังคับคดีบรรยายพิเศษในโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งแก่เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 4

26 พ.ค. 2560 16:33 น. 658 ครั้ง

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2560) เวลา 11.45 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี             บรรยายพิเศษถึงเรื่องกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งแก่เจ้าหน้าที่ในโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง  รุ่นที่ 4    ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ  รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังในการบรรยายจำนวน 102 คน

            สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เปลี่ยนแปลง และแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบังคับคดีแพ่ง รวมถึงการได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนสภาพปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบังคับคดีแพ่งร่วมกัน อันนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป ซึ่งมีกำหนดจัดทั้งหมด 7 รุ่น โดยในรุ่นที่ 5 ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดน่าน รุ่นที่ 6 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 โรงแรมเซนทาราโฮเทล แอนด์    คอนเวนชั่น จังหวัดอุดรธานี และรุ่นที่ 7 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 โรงแรม      เดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด