กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย

23 พ.ค. 2560 16:25 น. 549 ครั้ง

 


เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี

และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงบุคคลล้มละลาย

ระหว่างกรมบังคับคดีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาระบบการดำเนินงานในการเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะ

เกี่ยวกับบุคคลล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานเดียวที่มีข้อมูลบุคคลล้มละลาย

และสามารถสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานอื่น

อันเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด