กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม

19 พ.ค. 2560 10:33 น. 240 ครั้ง

         นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานยุติธรรมสู่ประชาชน  โดยมีนายธวัชชัย  ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้แทนที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การเรียนรุ้กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ