ยธ.พัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

5 พ.ค. 2560 13:06 น. 999 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต

                           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
                           สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและบังคับใช้ ได้เห็นชอบกรอบการดำเนินงาน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑.การพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ๒.การพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย ๓.การเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้และการสร้างวัฒนธรรมการยอมรับกฎหมายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ และ ๔. การบูรณาการงบประมาณด้านการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
                           สำหรับประชุมในครั้งนี้ได้พิจารณากรอบการดำเนินงาน ด้านที่ 1 การพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขาในที่ประชุม ได้นำเสนอผลสำรวจทบทวนสถานการณ์ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในมิติของสภาพปัญหาของกฎหมายและการบังคับใช้ นโยบาย และสถานการณ์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยซึ่งกำหนดเป็นแนวทางกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ จำนวน ๕ กลุ่ม คือ ๑. กฎหมายที่สามารถเสริมสร้างการแข่งขันให้กับประเทศ ๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกติการะหว่างประเทศ ๓. การปฏิรูปองค์กรและระบบในกระบวนการยุติธรรม ๔. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ ๕. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามกรอบแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้จัดทำเจตนารมณ์และคำอธิบายของกลุ่มกฎหมายแต่ละเรื่องชัดเจน นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของกฎหมายรายประเด็น จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. .... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขึ้นทะเบียนล่ามในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ตลอดจนมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งหารือข้อขัดข้องรวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด