รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่สู่ Thailand ๔.๐

1 พ.ค. 2560 17:23 น. 933 ครั้ง

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบาย
การอำนวยความยุติธรรม
ให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ขับเคลื่อนการทำงานสู่ Thailand ๔.๐
พร้อมตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางพิษณุโลก 

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๓
ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อมอบนโยบายการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย
จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ถนนไชยานุภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง
ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการ
อำนวยความยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้
ทุกคนเกิดความเท่าเทียมในทุกพื้นที่ ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารจากส่วนกลางกับหัวหน้า
ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่ ผ่านการมอบนโยบายจากผู้บริหารสู่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุค Thailand ๔.๐
โดยการดำเนินงานให้ครอบคลุมเป้าหมายใน ๒ มิติ คือ การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร
และการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงหลักพื้นฐาน ๔ ประการ
ได้แก่ ๑) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และมีจิตใจที่ดีงาม
๒) การสร้างนวัตกรรมการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความคิดนอกกรอบแต่ถูกต้องตามระเบียบ
๓) มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน เช่น ระบบฐานข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้ และ ๔) การทำงานในลักษณะของเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โดยตนได้
ให้ความสำคัญกับการทำงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองภาคส่วนเข้าด้วยกันคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผลการดำเนินงาน
สำเร็จเป็นรูปธรรมและเป็นมาตรฐานระดับสากล

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการทำงานของกรมราชทัณฑ์ภายหลังตรวจเยี่ยม
การทำงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางพิษณุโลก ว่า ขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ
และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรักษากฎระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของ
กรมราชทัณฑ์ในฐานะปลายทางของกระบวนการยุติธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถปรับเปลี่ยนความคิด
ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้กลับกลายเป็นคนดีก่อนคืนสู่สังคมต่อไป

         สำหรับโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน เป็นการทำงานเชิงบูรณาการของ
กระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

**************************************************************************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด