กระทรวงยุติธรรม ร่วมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

20 มี.ค. 2560 13:06 น. 375 ครั้ง

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

พร้อมด้วยนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

และข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

ในโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร”ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ