“เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” สานพลังกองทุนหมู่บ้าน นำความยุติธรรมสู่ประชาชน

17 มี.ค. 2560 17:40 น. 709 ครั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การประสานพลังเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน”

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม
และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่า
จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมให้มีความยุติธรรมและความเสมอภาค
โดยการนำศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผนึกกำลังกับการนำความรู้และบริการด้านกฎหมาย
ดำเนินการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
เดินหน้านำความยุติธรรมไปสู่พี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอทั่วประเทศไทย

จากนั้น นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ร่วมบรรยาย เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน”
ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ้นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่