“ยุติธรรม” พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม

17 มี.ค. 2560 17:03 น. 319 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดกรอบตัวชี้วัดดังกล่าว
เพื่อให้ตัวชี้วัดของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีเสถียรภาพ
และสะท้อนประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างแท้จริง
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด