“ยุติธรรม” เตรียมการจ้างคนพิการเข้าทำงานในกระทรวงยุติธรรม

17 มี.ค. 2560 16:48 น. 460 ครั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางกรรณิการ์ แสงทอง  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมการจ้างคนพิการเข้าทำงานในกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจ้างคนพิการ

เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมและจัดทำคู่มือในการเผยแพร่และให้ความรู้

กับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรม ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๓ ชั้น ๘

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด