“ยุติธรรม” ลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน

16 มี.ค. 2560 16:54 น. 354 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลแพ่งธนบุรี เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
และนายอดิศักดิ์ ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี
และนายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ร่วมลงนาม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบังคับคดี ให้มีความรวดเร็ว สมบูรณ์ และถูกต้อง
ตามกรอบการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก
และสามารถลดขั้นตอนในการดำเนินการบังคับคดี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด