ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศตั้งแต่วันที่ 22-27 ธันวาคม 2559)

10 มี.ค. 2560 14:34 น. 66 ครั้ง

เอกสารแนบ