ติดต่อกองกลาง

namning
507 view
10 ม.ค. 2560 15:38 น.

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8
เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
www.moj.go.th โทร.0 2141 5134 -5 โทรสาร. 0 2143 8242

วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรหลักในด้านบริหารจัดการงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ภายในปี พ.ศ. 2561

 ค่านิยมร่วม
มุ่งเน้นบริการ ประสานด้วยใจ ก้าวไกลประชาสัมพันธ์ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

Contact Details

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารA) ชั้น 8
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร: 0 2141 5133
โทรสาร: 021415133