ยธ.ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม


วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 11:10 น.

ยธ.ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ