“ยุติธรรม” ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน


วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 10:45 น.

“ยุติธรรม” ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมเสนอความเห็นการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับคดีล้มละลายให้สามารถรวบรวมทรัพย์สิน
มาแบ่งชำระให้แก่เจ้าหนี้ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นการอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับประเทศ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ