“ยุติธรรม” ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

23 ก.พ. 2560 09:10 น. 462 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม เสนอความเห็นการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับคดีล้มละลายให้สามารถรวบรวมทรัพย์สิน มาแบ่งชำระให้แก่เจ้าหนี้ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นการอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับประเทศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ