โครงสร้างองค์กร

สำนักงานรัฐมนตรี

โครงสร้าง/ภารกิจ/หน้าที่

โครงสร้าง/ภารกิจ/หน้าที่

โครงสร้างของสำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี โครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย ๑ งาน ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๑) งานบริหารทั่วไป
๒) กลุ่มงานประสานการเมือง
๓) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2560 10:11 น. อ่าน 145 ครั้ง