อำนาจหน้าที่

namning
696 view
10 ม.ค. 2560 15:10 น.

กองกลาง

 กองกลาง    มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                    ปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงและราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่       ดังกล่าวให้รวมถึง
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานปลัดกระทรวง และของกระทรวง
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวง
(ค) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(ง) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     โดยแบ่งงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.  ฝ่ายสารบรรณ    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    - งานสารบรรณของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือและเอกสารราชการ การจัดทำทะเบียนหนังสือเข้า-ออก การลงทะเบียนรับส่งหนังสือการลงทะเบียบเอกสารออกเลขที่ของหนังสือ การคุมบัญชีหนังสือเวียนของกระทรวง การควบคุม ตรวจสอบ       จัดเก็บ รักษา ค้นหา ยืม คืนเอกสาร สิ่งพิมพ์ และหนังสือราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การสำรวจและการทำลายเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
                    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป การพิมพ์หนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ

                    - ดูแลและดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และดำเนินตามระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
                    -  ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของกอง
                     - ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของกอง
                    - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องต้นของกอง
                    - ดำเนินการดูแล website ของกอง
                    - ดำเนินการจัดทำสมุดโทรศัพย์กระทรวงยุติธรรมประจำปี
                    - ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่มาติดต่อราชการซึ่งเข้า-ออกภายในสถานที่ราชการของกระทรวงยุติธรรม และการบริหารจัดการสถานที่ที่กองรับผิดชอบ
                    - ดำเนินการเรื่องการบัตรผ่านเข้าทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภาของผู้บริหาร
                    - ดูแล บริหารจัดการ อำนวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุม และการจัดประชุมของกระทรวง
                    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.  ฝ่ายประสานราชการและกิจการพิเศษ    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    - การจัดข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไปร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี ศาสนาพิธี และงานพิเศษอื่นๆ 
                    - อำนวยการ ประสานงาน และกำกับติดตามงานรัฐพิธี งานพิธีการในโอกาศต่างๆ และงานกิจการพิเศษอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม
                    - จัดทำและรวบรวมร่างคำขวัญ คำกล่าวปราศรัย สุนทรพจน์ ปาฐกถา คำบรรยาย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม
                    - ดำเนินเกี่ยวกับการทำคำของบประมาณประจำปี การดำเนินการด้านงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการบริหารของกอง จัดทำยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
                    - ดำเนินการรวบรวม ติดตามข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินการ รวมทั้งนำเสนอแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
                    - ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนของกระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน   ร้องทุกข์ที่มาจากช่องทางต่าง ๆ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.  กลุ่มงานช่วยอำนวยการ    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    - ดำเนินการเกี่ยจวกับการช่วยอำนวยการนักบริหาร โดยการรวบรวมเสนอข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ของกระทรวงรวมทั้งเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารกระทรวง
                    - การดำเนินการเกี่ยวกับเลขานุการนักบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม การจัดตารางนัดหมาย ประสานงาน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องก่อนนำเสนอผู้บริหาร ติดตามข้อมูลตามแผนงานและโครงการที่ผู้บริหาร ติดตามข้อมูลตามแผนงานและโครงการที่ผู้บริหารให้ความสนใจและสั่งการช่วยสรุปเรื่องและวิเคราะห์เรื่องเพื่อช่วยในการสั่งการของผู้บริหาร ตลอดจนการจัดเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
                    - ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสัดกัดและหน่วงงานอื่น ๆ ดำเนินการตรวจเยี่ยม/ตรวจราชการของปลัดกระทรวงยุติธรรม
                    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    - ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
                    - การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางรวบรวม การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของกระทรวง
                    - กำกับดูแล และติดตามประเมินผล และการรายงายผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแผนงานประชาสัมพันธ์
                    - ดำเนินการพัฒนาระบบเทคนิคและวิธีการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม
                    - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบศิลปกรรม การถ่ายภาพนิ่ง ภาพสไลด์ การถ่ายวีดีทัศน์การจัดกิจกรรมภายใน ภายนอกกระทรวง งานพิธีการต่าง ๆ การจัดบอร์ดนิทรรศการในงานพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง 
                    - รวบรวมผลการดำเนินงาน ข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม วิเคราะห์ข่าวที่มีผลกระทบทางสื่อมวลชน รวมทั้งเสนอแนะวิธีการ แนวทางการประชาสัมพันธ์ต่อโฆษกกระทรวงยุติธรรมและรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม
                    - การจัดแถลงข่าวชี้แจงทำความเข้าใจแก่สื่อมวลชนและประชาชน
                    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรหลักในด้านบริหารจัดการงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ภายในปี พ.ศ. 2561

 ค่านิยมร่วม
มุ่งเน้นบริการ ประสานด้วยใจ ก้าวไกลประชาสัมพันธ์ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

Contact Details

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารA) ชั้น 8
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร: 0 2141 5133
โทรสาร: 021415133