ม.ล.ปนัดดาฯ เสริมสร้างความรู้แก่นักบริหารการคมนาคม รุ่นที่ 10 ย้ำความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 10:45 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ เสริมสร้างความรู้แก่นักบริหารการคมนาคม รุ่นที่ 10 ย้ำความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ