ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ และกิจกรรมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร

13 มิ.ย. 2561 16:47 น. 39 ครั้ง

เอกสารแนบ