อธิบดีกรมบังคับคดีนำเสนอเรื่องการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย

14 ก.พ. 2561 20:16 น. 32 ครั้ง

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม รวมถึงกรมบังคับคดีโดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ และนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว การประชุมยังมีการเสวนาเรื่องนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการยกระดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย โดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในโอกาสนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้นำเสนอผลการพัฒนาการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจด้านการแก้ปัญหาล้มละลาย พร้อมหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ดำเนินการในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ด้านการขอจดทะเบียนทรัพย์สิน ด้านการชำระภาษี ด้านการค้าระหว่างประเทศ และด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง ที่ได้พัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด