ยธ. ระดมความคิดเห็นจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

13 ก.พ. 2561 16:11 น. 38 ครั้ง


ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการกอง/สำนัก และผู้แทนหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจ ๖ ด้าน ประกอบด้วย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การสร้างความปลอดภัยและสงบสุขในสังคม
การอำนวยความยุติธรรม การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมความมั่นคง และการปรองดองสมานฉันท์
ทั้งนี้ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรมให้ทันสมัยและเป็นสากล
และกลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการอีกด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด