กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”


วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 17:00 น.

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”