ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา การจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้ป เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ม.ค. 2561 17:54 น. 18 ครั้ง