กระทรวงยุติธรรม จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน “รวมพลคนข่าวยุติธรรม”

12 ม.ค. 2561 17:53 น. 50 ครั้ง

 

             ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรับรองสื่อมวลชน ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน “รวมพลคนข่าวยุติธรรม” โดยมีคณะผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม และสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วม ฯ เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายการทำงาน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี
ส่งเสริมคนดีสู่สังคม กลุ่มที่ 2 เร่งรัดต้านภัยยาเสพติด เร่งรัดปราบทุจริตคอร์รัปชั่น คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่คุณธรรม สร้างกระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน และกลุ่มที่ 3 สร้างการรับรู้กฎกติกา ร่วมพัฒนาเครือข่ายอาสา มุ่งเดินหน้าสามัคคีปรองดอง โดยเน้นย้ำเรื่องการเร่งรัดต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน เนื่องจากอัตราการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน จึงประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดพื้นที่การผลิต ปราบปราม ป้องกัน และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการเข้าไปสร้างอาชีพและพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคคลกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ นอกจากนี้ได้เน้นสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้ประชาชนทุกพื้นที่รับทราบ ด้วยการประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และแหล่งร้านค้าชุมชนที่ประชาชนไปจับจ่ายใช้สอย เผยแพร่ความรู้กฎหมายต่างๆให้ได้ทราบด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Big Data เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอก หรือปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้าน สำหรับคดีต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคม หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องรายงานความคืบหน้าทุก 15 วัน  นอกจากนี้ ยังเร่งดำเนินการโครงการกาฬสินธุ์โมเดล กาฬสินธุ์ แฮปปิเนส 2019 เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อให้ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น