“กระทรวงยุติธรรม” ประสานความร่วมมือ “บริษัท ซีพี ออลล์ฯ” ให้โอกาสสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม

3 ม.ค. 2561 10:54 น. 120 ครั้ง

          กระทรวงยุติธรรม รวมพลังความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านอาชีพและด้านสังคมของผู้กระทำผิด เพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมด้วยความภาคภูมิใจ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

          ด้วยกระทรวงยุติธรรมหนึ่งในองค์กรหลักของกระบวนการยุติธรรมที่มีภารกิจครอบคลุมด้านการอำนวยความยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม รวมถึงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ที่กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้เกิดผลสัมฤทธิ์และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ความต้องการนำคนดีกลับคืนสู่สังคม สามารถออกไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าว ได้ตอบสนองตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้ดูแลและติดตามกลุ่มผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบที่จะส่งผลให้เป้าหมายในการคืนคนดีสู่สังคมประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ให้กลับตัวเป็นคนดี กลับไปดำรงชีวิตโดยมีครอบครัวและชุมชนให้การยอมรับ ควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ดังนั้น เพื่อให้เป้าหมายการนำผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคมของกระทรวงยุติธรรมเกิดการขับเคลื่อนบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดตั้ง “สำนักงานส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย (สมภพ.) (Honest Livelihood and Products for Enhancing Rehabilitation (HELPER))” เพื่อบริหารจัดการ วางแผนดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เกิดการแก้ไขผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ โดยสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วมจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่สังคมเปลี่ยนแปลงทัศนคติและเกิดการยอมรับในตัวผู้ที่เคยก้าวพลาดกระทำผิดไปให้มีอาชีพ รวมทั้งสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

          ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจการขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคมประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมประการหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ต้องขังให้มีทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมผ่านกระบวนการประชารัฐ จึงได้ประสานพลังกับภาคเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ที่เป็นผู้ดำเนินการธุรกิจค้าปลีก ประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่ปัจจุบันมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาทั่วประเทศภายในปี ๒๕๖๐ จำนวนรวมกว่า ๑๐,๐๐๐ สาขา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานสูงถึง ๔๕,๐๐๐ อัตรา ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ามาสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ อีกทั้งยังมีการการสนับสนุนทุนการศึกษา การเปิดโอกาสให้ฝึกงานด้านการขายปลีกในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย พร้อมทั้งรองรับการจ้างงานให้กับผู้พ้นโทษ โดยการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้กระทำผิดเพื่อจะได้นำไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานภายหลังพ้นโทษ อีกทั้งเป็นการนำศักยภาพของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการให้โอกาสผู้กระทำผิดได้ปรับปรุง แก้ไขตนเอง และร่วมกันเปลี่ยนทัศนคติของสังคมภายนอกต่อผู้กระทำผิด จากที่มีมุมมองว่าผู้กระทำผิดเหล่านี้เป็นภาระของสังคมให้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังให้กับพวกเขาเกิดแรงจูงใจในการกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไปดังนั้น เพื่อให้ภารกิจการขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคมประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมประการหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ต้องขังให้มีทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมผ่านกระบวนการประชารัฐ จึงได้ประสานพลังกับภาคเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ที่เป็นผู้ดำเนินการธุรกิจค้าปลีก ประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่ปัจจุบันมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาทั่วประเทศภายในปี ๒๕๖๐ จำนวนรวมกว่า ๑๐,๐๐๐ สาขา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานสูงถึง ๔๕,๐๐๐ อัตรา ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ามาสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ อีกทั้งยังมีการการสนับสนุนทุนการศึกษา การเปิดโอกาสให้ฝึกงานด้านการขายปลีกในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย พร้อมทั้งรองรับการจ้างงานให้กับผู้พ้นโทษ โดยการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้กระทำผิดเพื่อจะได้นำไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานภายหลังพ้นโทษ อีกทั้งเป็นการนำศักยภาพของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการให้โอกาสผู้กระทำผิดได้ปรับปรุง แก้ไขตนเอง และร่วมกันเปลี่ยนทัศนคติของสังคมภายนอกต่อผู้กระทำผิด จากที่มีมุมมองว่าผู้กระทำผิดเหล่านี้เป็นภาระของสังคมให้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังให้กับพวกเขาเกิดแรงจูงใจในการกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป


***********************************