กระทรวงยุติธรรมมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ประชาชน

28 ธ.ค. 2560 17:47 น. 309 ครั้ง

          กระทรวงยุติธรรม เตรียมพร้อมส่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่ประชาชน ภายใต้หลักการบริหารงานที่สำคัญของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คือ “อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม” มาเป็นแนวทางในการส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในมิติการลดภาระรายจ่ายและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม การบริการงานยุติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ และการบริการงานยุติธรรมผ่านระบบเทคโนโลยี ดังนี้

        1. การลดภาระรายจ่ายและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย
        1.1 การจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ ในราคาพิเศษ (ลดราคา 15 - 20 %) ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
        1.2 การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในโครงการ DJOP Center ซึ่งเป็นผลงานของเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในราคาพิเศษ (ลดราคา 10 - 20 %) ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561
        1.3 การจัดขายทอดตลาดในวันหยุด (วันเสาร์) และการจัดมหกรรมขายทอดตลาด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกรมบังคับคดี กำหนดจัดกิจกรรม นัดที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 และนัดที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2561 โดยนำทรัพย์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีประเภทอสังหาริมทรัพย์ออกมาประกาศขายทอดตลาด ทั้งคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
        1.4 กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่ออำนวยความยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในช่วงที่ผ่านมา
        1.5 การให้บริการตรวจพิสูจน์ฟรีของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2561 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนและมีรายได้น้อยสามารถติดต่อขอเข้ารับบริการตรวจพิสูจน์พยานเอกสารฟรี จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) ล็อตเตอรี่ปลอม (2) ธนบัตรปลอม (3) บัตรประชาชนปลอม (4) ใบขับขี่ปลอม (5) หนังสือเดินทางปลอม (6) ป้ายทะเบียนรถปลอม โดยสามารถติดต่อผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
        1.6 การลดค่าใช้จ่ายหรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียม การประนอมข้อพิพาท เพื่อส่งเสริมการนำคดีเข้าสู่การประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับประชาชน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
        1.7 การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมสู่ยุติธรรมชุมชน โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดกิจกรรมการลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล บ้านป่า และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นความเข้มแข็งของชุมชนด้านกระบวนการยุติธรรม สถานการณ์หรือสภาพปัญหาในพื้นที่ แนวทางของชุมชนที่ดำเนินการในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อาทิ การป้องกันปัญหาอาชญากรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กองทุนยุติธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นต้น และความต้องการในพื้นที่ด้านกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งส่งมอบสมุดภาพความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รูปแบบอินโฟกราฟฟิกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสามารถป้องกันปัญหาอาชญากรรมและไม่กระทำผิดกฎหมาย โดยใช้กลไกของชุมชนอย่างเข้มแข็ง
      นอกจากนี้ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ได้จัดกิจกรรม “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้านในเทศกาลปีใหม่” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) และสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อส่งมอบสื่อเสริมสร้างความรู้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นเกราะป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและรับรู้เกี่ยวกับขอบเขตสิทธิ หน้าที่ และข้อปฏิบัติการป้องกันเหตุอาชญากรรมสำหรับไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

        2. การบริการงานยุติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย
        2.1 การเยี่ยมญาติในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน/สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัด และเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถมาเยี่ยมเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาล ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.
        2.2 การให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน โดยกรมบังคับคดี ดำเนินการเชิงรุกในการเสริมสร้างการรับรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชน ดังนี้
              (1) โครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 40 รุ่น กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2560
              (2) โครงการให้ความรู้กฎหมายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 กำหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2561
              (3) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกรและประชาชน กำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2560
              (4) โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน กำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
              (5) การให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดจัดเดือนมกราคม 2561
        2.3 โครงการคุมประพฤติจิตอาสาร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนน เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น อาสาจราจร ทำความสะอาดเครื่องหมายจราจร สิ่งกีดขวางบริเวณข้างทาง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถให้ปลอดภัย โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย ผู้กระทำผิด สำนักงานคุมประพฤติ และหน่วยงานในพื้นที่
      2.4 การเฝ้าระวัง ป้องกัน การใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้ ตลอดจนการตรวจหาสารเสพติด เพื่อลดอันตรายจากยาเสพติดที่เกิดจากผู้ขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนน และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
      2.5 การตรวจเยี่ยมประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน โดยระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน และรับทราบปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
      2.6 การเยี่ยมญาติในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยกรมราชทัณฑ์ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครอบครัวผู้ต้องขังและญาติ

      3. การบริการงานยุติธรรมผ่านระบบเทคโนโลยี จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย
      3.1 ให้คำปรึกษากฎหมาย ผ่าน Line Application โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ผ่าน Line Application (ID : rlpdconsultation)
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระรายจ่ายของประชาชน
      3.2 ระบบลงนัดล่วงหน้าสำนวนคดีแพ่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมบังคับคดี เพื่อให้บริการประชาชนในการยื่นความประสงค์รับคิวบริการด้านการบังคับคดีล่วงหน้า เพื่อให้เกิดช่องทางการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้มาติดต่อ
      3.3 ประกาศขายทอดตลาดบนเว็บไซต์กรมบังคับคดี เชื่อมโยงฐานข้อมูล land map กรมที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สนใจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด โดยการแสดงภาพตำแหน่งที่ตั้งที่ดิน ซึ่งมีความถูกต้องและเป็น Street View อันจะเป็นการช่วยให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลง่ายต่อการตัดสินใจ
      3.4 การเยี่ยมเด็กและเยาวชน ผ่านระบบ conference ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ปกครองที่ไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ/สถานพินิจฯ
      3.5 เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้พัฒนาระบบ TalkDD ซึ่งเป็นระบบการให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ Online Dispute Resolution : ODR ผ่านเว็บไซต์ www.talkdd.com ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางในการให้บริการเจรจาไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาทให้กับลูกค้าและร้านค้าอย่างครบวงจรและรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าและลูกค้าได้เป็นอย่างดี
    ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การส่งมอบความสุขในช่วงปีใหม่ 2561 ส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

****************