รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ทวิภาคีไทย - ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

26 ธ.ค. 2560 15:56 น. 73 ครั้ง

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ทวิภาคีไทย - ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ก่อนเริ่มการประชุมฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ ท่านสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน รักษาการนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ณ ทำเนียบรัฐบาล สปป.ลาว โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีและเน้นให้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน ไม่เฉพาะด้านการปราบปรามยาเสพติดและแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย แต่ยังรวมถึงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การพัฒนาพื้นที่ชายแดนและหมู่บ้านคู่ขนานความมั่นคงสองฝั่งโขงซึ่งเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับแผนแม่บทที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะใช้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอีกด้วย

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และ พลจัตวา ดร.สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว หัวหน้าคณะผู้แทนลาว ได้เห็นชอบให้การรับรองผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมทวิภาคีไทย - ลาวฯ ครั้งที่ 16 ซึ่งคณะผู้แทนไทย มีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะ และ พันเอก อ่อนผิว โค้งเวียงทอง เลขาธิการคณะกรรมการตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายลาว

โดยมีผลการประชุมในประเด็นสำคัญ ดังนี้ ด้านการปราบปรามยาเสพติด ทั้งสองฝ่ายเน้นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารยาเสพติดระหว่างกัน และฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ (LoA) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สปป.ลาว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด สนับสนุนการใช้กลไกสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฝ่ายไทย โดยกรมการแพทย์ จะเชิญผู้แทนลาวเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม รวมถึงการรับการฝึกอบรมด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2561 ต่อเนื่องหลากหลายกิจกรรม โดยฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนการดำเนินการชุมชนบำบัด อุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะผู้ติดยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง สำหรับแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน งบประมาณ และยานพาหนะให้แก่โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยตอนเหนือ ตอนกลาง และตอนล่าง และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ห้วง 3 เดือนหลังของปี 2561 และยินดีสนับสนุนการดำเนินการอย่างจริงจัง รวมถึงการใช้มาตรการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกกัญชาในภาคกลางของ สปป.ลาว

การประชุมทวิภาคีไทย - ลาวฯ นี้ ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการดำเนินความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทย และ สปป.ลาว อันเป็นผลมาจากบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น ที่ได้มีการลงนามไว้เมื่อปี 2544 การประชุมทวิภาคีไทย - ลาวฯ ครั้งที่ 16 แบ่งการประชุมเป็น 2 ระดับ คือ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยมี เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมทวิภาคีไทย - ลาวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติดในประเทศไทยและ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือด้านยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมหารือเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบของปัญหายาเสพติดต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป