“ยุติธรรม” จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

13 ธ.ค. 2560 13:20 น. 242 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนาความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยระงับ ข้อพิพาทชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำบริการของกระทรวงยุติธรรมไปสู่ประชาชน

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๒๒ ราย โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
        โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับอาสาสมัครฯ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทุกท่านที่ได้เสียสละ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม และขอขอบคุณอาสาสมัครฯ ทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่นำบริการของกระทรวงยุติธรรมไปสู่ประชาชน และมีส่วนร่วมดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน รวมทั้งเป็นผู้ประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีเหตุไม่เป็นธรรมในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยความยุติธรรม และนำบริการของรัฐไปสู่ประชาชน ซึ่งกลไกเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง
        ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำบริการของกระทรวงยุติธรรมไปสู่ประชาชนผ่านกลไกอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ภายใต้ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยในปีที่ผ่านมาอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กว่า ๖๘๐ เรื่อง ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กว่า ๖๐๐ ราย ชี้ช่องทางเข้าถึงสิทธิแก่ประชาชนกว่า ๓๕๐ ราย รวมถึงการเผยแพร่ความรู้สิทธิเสรีภาพ กว่า ๑,๓๐๐ ครั้ง ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยกระทรวงยุติธรรม ได้ตระหนักถึงความเสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จึงเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นระเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน โดยเริ่มเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยมีอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘ ราย และในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๙ ราย และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ ราย
        จากนั้น ในเวลา ๑๓.๐๐ น. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน จากสภาพปัญหาพื้นที่ ๔ ภาค” โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา และมีนายมนัส ตันสุภายน อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดเชียงใหม่ นางธัญญธร หฤทัยถาวร อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสุรินทร์ นายณรงค์ จารุปราโมทย์ อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสมุทรสาคร นายปรีชา แดงหลี อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสงขลา และนายสุนทร เปลี่ยนสี ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกา ร่วมเสวนาฯ
        รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การสร้างความปลอดภัย และความสงบสุขในสังคม การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งในการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ได้ใช้กลไกของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการเชื่อมโยงงานบริการต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรมไปสู่ประชาชน อาทิ งานกองทุนยุติธรรม การให้คำปรึกษากฎหมาย การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นต้น ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนภารกิจนำความยุติธรรมสู่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ( กพยจ.) ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการทำงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันหารือ และระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ตามความต้องการจากประชาชน รวมทั้งการผลักดันแผนงานโครงการในส่วนของงานยุติธรรมเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการบูรณาการงบประมาณในระดับพื้นที่ ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการองค์กรเอกชน และภาคประชาชน ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงการบริการด้านงานยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง
        ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินงานในมิติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... เพื่อกำหนดแนวทางการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยภาคประชาชนให้เป็นระบบ และพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเพื่อสร้างมาตรฐานในการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
          ต่อจากนั้น รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบโล่ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับกรม จำนวน ๕ ราย และระดับจังหวัด จำนวน ๑๓ ราย พร้อมทั้งมอบเข็มสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทชุมชน ระดับสูง จำนวน ๓๖ ราย และมอบเกียรติบัตรศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนดีเด่น จำนวน ๖๒ ศูนย์

***********************************