DSI ชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

6 ธ.ค. 2560 15:35 น. 385 ครั้ง

 

          ตามที่ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คอลัมน์ “ส่องตำรวจ” โดย สหบาท กล่าวถึงการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่คำนึงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขางานแต่ละด้าน คัดเลือกคนไม่มีผลงานที่ชัดเจน นั้น
          กรมสอบสวนคดีพิเศษขอชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
ได้กำหนดให้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เป็นตำแหน่งที่เป็นสหวิชาชีพ กล่าวคือไม่จำกัดวุฒิการศึกษาว่าต้องเป็นกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ประกอบด้วยวุฒิการศึกษาหรือความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีพิเศษ โดยในการดำเนินคดีพิเศษจะมีการแต่งตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สืบสวนสอบสวน ทั้งนี้ เพื่อให้การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นคดีสำคัญที่มีผลกระทบต่อประเทศในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสั่งสมความเชี่ยวชาญตามความถนัดของแต่ละบุคคล สำหรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีความสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ได้กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน หลายสาขา ทั้งการสืบสวนสอบสวน กฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวน การปฏิบัติการ ทางยุทธวิธี เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น และในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษก็ดำเนินการตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กลางที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประกาศคุณสมบัติและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า มีการคัดเลือกในรูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานกรรมการ และมีรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกท่าน เป็นคณะกรรมการ มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานที่สำนักงาน ก.พ. แต่งตั้ง และเมื่อผลงานผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่สำนักงาน ก.พ.ตั้งขึ้นแล้ว จึงจะเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามแต่งตั้ง มิใช่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้แต่งตั้งซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหน่วยงานในสังกัดข้าราชการพลเรือนทั่วไป
          ในห้วงเวลาที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ จำนวน 8 ตำแหน่ง ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความโปร่งใสในการดำเนินการ กระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และผู้มีส่วนได้เสียในการคัดเลือกสามารถขอตรวจดูคะแนนผลการประเมินได้ตามกฎหมาย
          จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ

******************************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด