กรมบังคับคดีร่วมบรรยาย ป.วิแพ่ง ภาคบังคับคดี ในงานรพีวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 พ.ย. 2560 13:01 น. 14 ครั้ง

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรม บรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ร่วมกับผศ.ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ในงานสัมมนา “รู้ทันกฎหมาย เข้าใจวิฯบัง : วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดีใหม่” ในงานรพีวิชาการ ณ ห้อง LT.1 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา