สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางจัดทำยุทธศาสตร์ กพยจ.เชียงใหม่

14 พ.ย. 2560 16:46 น. 59 ครั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อหาแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ กพยจ. ต่อไป