คำสั่งที่ ๖๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยเฉพาะเจาะจง

18 ต.ค. 2560 15:47 น. 364 ครั้ง

คำสั่งที่ ๖๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ