กรมคุมประพฤติจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมคุมประพฤติ

10 ต.ค. 2560 09:46 น. 33 ครั้ง

              นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมคุมประพฤติ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรมคุมประพฤติโดยได้รับเกียรติจาก นางมณีรัตน์  อดุลยประภากร  ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง และนางอนัญญา  เทียนหอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์และให้คำแนะนำ เรื่องเหตุของการเกิดภัยพิบัติ  การจัดทำแผนป้องกันและแผนความต่อเนื่องเพื่อรองรับภัยพิบัติเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย  อุทกภัย  และแผ่นดินไหว  ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4