การประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

27 ก.ย. 2560 15:10 น. 30 ครั้ง

             นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 3/2560 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมเป็นการพิจารณาการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  การติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการพิจารณาเป้าหมายการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ  ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา