ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมม เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารผลงานโครงการกำลังใจ (จำนวน 500 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศหนังสือข้อตกลงจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศหนังสือข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องหนังสือข้อตกลงผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อดำเนินโครงการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 1 จำนวน 2 รายการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการสำนึกข้าราชการไทยยับยั้งการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง