ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้ปรับอากาศ) จำนวน 5 คัน 7 วัน เเพื่อใช้ในโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เรื่อง การจ้างจัดนิทรรศการโครงการกำลังใจในพระดำริฯ และกิจกรรมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จเยี่ยมและติดตามกิจกรรมการอบรมผู้ต้องขัง รุ่นที่ ๗
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานข้อมูล เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายแห่งรัฐกับการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 -2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม (จำนวน 27 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ระบบ No - Frost ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เช่าใช้บริการ Port GE (Fiber) จำนวน 7 Port โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จัดจ้างป้ายไม้สำหรับติดหน้าประตูห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารประจำปี 2561
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อดำเนินการย้ายและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของอาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ชั้น 27 ลงไปยังสำนักงานกองทุนยุติธรรม ชั้น 22