ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกำลังใจ ฯ
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบริเวณพีื้นที่ สนย.ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 44 เครื่อง (ประกาศตั้งแต่วันที่ 4-21 สิงหาคม 2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนจัดทำโครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานของกระทรวงยุติธรรมสู่ประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึง 1 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างจัดทำโครงการมหกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนจัดทำโครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานของกระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 23-28 มิถุนายน 2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560)