ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ล ทรู วิชั่นส์ (มกราคม 2561 - กันยายน 2561) จำนวน 5 จุด
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (หนังสือข้อตกลง) จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างขอบเขตของงาน และร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง (จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ล ทรู วิชั่นส์ (มกราคม 2561 - กันยายน 2561 ) จำนวน 2 หมายเลขๆ ละ 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้าง พัฒนาเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย โครงการกำลังใจในพระดำริฯ ปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อรับรองผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (หนังสือข้อตกลง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องกระดาษแบบมีฝาปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (หนังสือข้อตกลง) จัดจ้างทำตรายาง (จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง