ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP และรถตู้ปรับอากาศ VIP เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21
ร่างขอบเขตของงาน และร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสอนงาน" รุ่นที่ 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานแถลงข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ภายใต้ชื่องาน จากมือที่เปิ้อนบาปสู่มือที่ปั้นบุญ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างโครงการเผยแพร่ภารกิจ และองค์ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานของกระทรวงยุติธรรมสู่ประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการก่อสร้างอาคารบูณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ VIP ตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ ๒ รุ่นที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศหนังสือข้อตกลงจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง