ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์รายงานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 500 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหนังสือข้อตกลง เรื่อง จัดซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหนังสือข้อตกลง เรื่องจัดจ้างทำตรายาง (จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายาง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อตกลงการย้ายโทรศัพท์พร้อมอินเตอร์เน็ต (Port Lan) จำนวน 2 หมายเลข
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เรื่อง จ้างทำรายงานข้อมูลเรื่อง สุดแรงต้าน (Irresistible) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ VIP ตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่และส่งเสริมความเข้าใจด้านงานยุติธรรมในรูปแบบวารสารยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เรื่อง จ้างทำรายงานเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เรื่องจัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม (จำนวน 107 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง