สารบัญหนังสือเวียน

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินองค์การค้าของ สกสค. ประจำปี 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Local Government Summit 2016
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 282 ลงวันที่ 24 กันยายน 2559
ขอเรียนเชิญร่วมการกุศลถวายผ้ากฐิน ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยกเลิกระ้เบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ"
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานถึงแก่อสัญกรรม
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และขอเชิญผู้มีจิตรศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศล
สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอส่งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 3/2559 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค