สารบัญหนังสือเวียน

ให้ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

แจ้งเปลี่ยนแปลงโฆษกสำนักงาน ก.พ.ร.

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศพระราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

แจ้งเรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน และเรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ประกาศยกเลิกแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1.)

เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุน

แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง

ผลการพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2559