คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ....
คำสั่งที่ ๑๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขาฯ
คำสั่งที่ ๑๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๘๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั่งที่ ๘๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขาฯ
คำสั่งที่ ๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นางรจนา บุตตะโคตร)
คำสั่งที่ ๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวโดยใช้รูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
คำสั่งที่ ๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ