คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 337/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 334/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
คำสั่งที่ 330/2559 ลงวันที่ 21กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 325/2559 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออัตรากำลังเพิ่มใหม่ของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 322/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การบริหารงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
คำสั่งที่ 321/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การบริหารงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
คำสั่งที่ 320/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 1-19
คำสั่งที่ 319/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงยุติธรรม (CEO)
คำสั่งที่ 318/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดดำเนินการตรากฎหมายลำดับรองของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 317/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านยุติธรรมชุมชน
คำสั่งที่ 316/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และรองประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
คำสั่งที่ 169/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์