คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 169/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

คำสั่งที่ 311/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

คำสั่งที่ 310/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎมายและการคุ้มครองพยาน

คำสั่งที่ 307/2559 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือประชาชน ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... (เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 304/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่ 303/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

คำสั่งที่ 302/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

คำสั่งที่ 301/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ

คำสั่งที่ 300/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 237/2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนสำหรับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คำสั่งที่ 234/2559 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และรองประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

คำสั่งที่ 231/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)"