คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 506/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนชั่วคราวเขาสมอแคลง
คำสั่งที่ 504/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการประหยัดน้ำ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 503/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม (น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย)
คำสั่งที่ 502/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
คำสั่งที่ 499/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
คำสั่งที่ 486/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง
คำสั่งที่ 485/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแบ่งเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 478/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
คำสั่งที่ 472/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งที่ 471/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งที่ 470/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
คำสั่งที่ 468/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดตรัง