คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 387/2559 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 386/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
คำสั่งที่ 383/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานถ่ายโอนงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง
คำสั่งที่ 377/2559 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดสตูล
คำสั่งที่ 372/2559 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมุงกฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
คำสั่งที่ 361/2559 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 347/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 346/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
คำสั่งที่ 342/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอนุวัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)
คำสั่งที่ 338/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงยุติธรรม (CEO) เพิ่มเติม
คำสั่งที่ 337/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 334/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง