คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 435/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 434/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 429/2559 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
คำสั่งที่ 422/2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ณ ต่างประเทศ
คำสั่งที่ 418/2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นางสุกัญญา บุษยนาวิน)
คำสั่งที่ 408/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ
คำสั่งที่ 406/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการประหยัดน้ำ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 397/2559 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2559
คำสั่งที่ 396/2559 ลวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
คำสั่งที่ 395/2559 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 390/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด
คำสั่งที่ 389/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม