คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 395/2559 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ

คำสั่งที่ 390/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด

คำสั่งที่ 389/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 387/2559 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 386/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ

คำสั่งที่ 383/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานถ่ายโอนงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง

คำสั่งที่ 377/2559 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดสตูล

คำสั่งที่ 372/2559 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมุงกฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

คำสั่งที่ 361/2559 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 347/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 346/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย

คำสั่งที่ 342/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอนุวัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)